شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

تولید گاز استیلن و گاز اکسیژن

تولید گاز استیلن چگونه است؟

روند تولید استیلن به سه روش صورت میگیرد:

 

سه روش برای تولید استیلن قابل ذکر است که  در این بین دو روش آن رواج بیشتری دارد :

1: قوس الکتریکی

 

2: به ماده ای به نام متان اکسیژن داده میشود (اگر متان به شکل  اندک و محدود در دمای بالا اکسید شود ، سپس مونو اکسید کربن ، گاز هیدروژن ، گاز استیلن تولید می گردد.)

 

3: از مخلوط کلسیم کاربید و آب (چنانچه زغال کک و آهک در حرارت بالا عکس العمل  نشان دهند ماده ی کلسیم کاربید تولید میگردد .

 

چنانچه آب با کلسیم کاربید با یکدیگر واکنش دهند، گاز استیلن تولید می شود . این واکنش گرمای زیادی تولید کرده و آب سرد باید به آن اضافه نموده ، که این کنش ها در ژنراتور های مخصوص انجام میگردد.)

سه روش برای تولید استیلن قابل ذکر است که  در این بین دو روش آن رواج بیشتری دارد :

1: قوس الکتریکی

الکترونیکی

2: به ماده ای به نام متان اکسیژن داده میشود (اگر متان به شکل  اندک و محدود در دمای بالا اکسید شود ، سپس مونو اکسید کربن ، گاز هیدروژن ، گاز استیلن تولید می گردد.)

سنگ کاربید

3: از مخلوط کلسیم کاربید و آب (چنانچه زغال کک و آهک در حرارت بالا عکس العمل  نشان دهند ماده ی کلسیم کاربید تولید میگردد . چنانچه آب با کلسیم کاربید با یکدیگر واکنش دهند، گاز استیلن تولید می شود . این واکنش گرمای زیادی تولید کرده و آب سرد باید به آن اضافه نموده ، که این کنش ها در ژنراتور های مخصوص انجام میگردد.)

کاربید

مشخصات گاز استیلن طبق جدول زیر میباشد :

جدول مشخصات استیلن

خصوصیات گاز استیلن :

1 : در هوا با شعله ای درخشان می سوزد

2 : در دمای معمولی و فشار به شدت آتش گیر

3: بویی شبیه به بوی سیردارد.

4: انرژی شیمیایی بالا به علت پیوند سه گانه

5: گاز بی رنگ

گاز استیلن سیلندر