شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257
logo-pouya

گاز

نکات ایمنی قابل توجه درمورد گاز اکسیژن
۳۰ مهر ۱۴۰۱

نکات ایمنی قابل توجه درمورد گاز اکسیژن : از آنجایی که گاز اکسیژن میل ترکیبی زیادی درواکنش با مواد آتش ...