شماره تماس:  61948 021  داخلی 3 

شماره تماس:  61948 021 داخلی 3

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

(فورجینگ) 09195071812 – (کوپلر) 09904875257

logo-pouya

چرا جوش سر به سر میلگرد فورجینگ

چرا جوش سر به سر میلگرد

کاهش مصرف تا 30 درصد

با توجه به عدم استفاده از فناوری های نوین، سالیانه صدها هزار تن میلگرد به علت استفاده از روش سنتی اورلپ به هدر می رود. اجرای روش جوش سر به سر میلگرد می تواند صرفه جویی قابل ملاحظه ای (تا 30 درصد) در مصرف میلگرد، با حذف اورلپ و پرتی داشته باشد.

 

کاهش مصرف میلگرد
اورلپ (روش سنتی)
کاهش مصرف میلگرد
کاهش مصرف میلگرد
اجرای جوش سر به سر (فورجینگ)

مقاوم سازی

با اجرای روش جوش سر به سر میلگرد، با توجه به کاهش مصرف میلگرد، وزن اصلی سازه کاهش یافته و متناسب با آن از نیروهای ثقلی جانبی نیز کاسته می شود و درنتیجه مقاومت سازه در مقابل زلزله افزایش خواهد یافت. همچنین بدلیل افزایش سطح مقطع میلگرد، نگهداری یکنواخت نیرو در محل اتصال و مشابه بودن خواص فیزیکی میلگرد در نقطه اتصال با آلیاژ میلگرد پایه، استحکام مکانیکی میلگرد در نقطه اتصال بیشتر از سایر نقاط در طول میلگرد می باشد.

مقاوم سازی بنا
چرا جوش سر به سر میلگرد
چرا جوش سر به سر میلگرد

اجرای بهتر

با اجرای جوش سر به سر میلگرد، با توجه به کاستن از حجم اضافی میلگردها در نقاط اتصال، و کاهش اشتباهات انسانی در زمان اتصال میلگردها، امکان ویبره بهتر بتن، که مشکل بسیار مهمی در ساخت سازه های بتنی محسوب می شود، برطرف می گردد و درگیری بتن با میلگردها افزایش خواهد یافت؛ این امر درنهایت، بهینه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن مسلح شده با میلگرد را به همراه خواهد داشت.

فورجینگ میلگرد
چرا جوش سر به سر میلگرد
چرا جوش سر به سر میلگرد